Informacja konsumencka

INFORMACJA KONSUMENCKA

na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Niniejsza informacja konsumencka udzielana jest przez przedsiębiorcę konsumentowi w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego (zwanemu dalej „Konsumentem” lub „Klientem”) nabywającemu pojazdy na podstawie umów innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827 (zwanej dalej „Ustawą”).

I. Informacje ogólne – dane identyfikujące przedsiębiorcę (art. 8 pkt 1 Ustawy)

Sprzedawcą jest:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Truck Outlet z siedzibą w Michałowicach, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 40, 05-816 Michałowice, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 534-252-36-95, REGON: 365036251, nr telefonu +48 607-570-057 oraz +48 693-061-421.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest:

–          osobiście w godzinach pracy pn-pt: 9.00-17.00, sob.: zamknięte

–          telefonicznie numerami: +48 607-570-057 oraz +48 693-061-421.

–          drogą poczty elektronicznej: piotr@truck-outlet.pl oraz marek@truck-outlet.pl

II.  Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem (art. 8 pkt 1 Ustawy)

Świadczenie Truck Outlet polega na sprzedaży i wydaniu Klientowi samochodu (zwanego w niniejszej informacji „Pojazdem”). Szczegółowe oznaczenie Pojazdu wskazane jest w odrębnej Umowie zamówienia Pojazdu, podpisywanej przez Konsumenta i Truck Outlet.

III. Łączna cena za świadczenie wraz z podatkami (art. 8 pkt 3 Ustawy)

Łączna cena za świadczenie Truck Outlet polegające na sprzedaży i wydaniu zamówionego Pojazdu wraz z podatkami oraz wszelkie inne koszty obciążające Klienta wskazane są w odrębnej Umowie zamówienia Pojazdu, podpisywanej przez Konsumenta i Truck Outlet.

IV. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Truck Outlet oraz stosowana przez Truck Outlet procedura rozpatrywania reklamacji (art. 8 pkt 4 Ustawy)

1. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Truck Outlet

Świadczenie Truck Outlet polega na sprzedaży i wydaniu Klientowi zamówionego Pojazdu w stanie zgodnym z warunkami ustalonymi w umowie. Zamówiony Pojazd będzie gotowy do odbioru przez Klienta do dnia ___________ w _________________.

2.Procedura rozpatrywania reklamacji

2.1Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację dotyczącą Pojazdu niezwłocznie po wykryciu wady.

2.2Klient zobowiązany jest dostarczyć Pojazd do siedziby Truck Outlet.

2.3Truck Outlet zastrzega sobie możliwość zlecenia własnemu mechanikowi, ekspertowi lub niezależnemu rzeczoznawcy samochodowemu sprawdzenia Pojazdu w celu weryfikacji czy wada rzeczywiście wystąpiła.

2.4Truck Outlet ustosunkuje się do reklamacji Klienta w możliwie najkrótszym terminie, odpowiednim ze względu na charakter zgłoszonej wady, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zgłoszenia usterki przez Klienta. Jeśli ostatni dzień terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

2.5W przypadku gdy Klient zażądał usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, wskazując kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Truck Outlet nie ustosunkował się do takiego żądania w terminie trzydziestu dni uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

2.6Truck Outlet usuwa zgłoszoną wadę Pojazdu w możliwie najkrótszym terminie, odpowiednim ze względu na charakter zgłoszonej wady i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku gdy usunięcie wady Pojazdu wymagać będzie podjęcia dodatkowych działań przez Truck Outlet, w szczególności sprowadzenia części zamiennych lub materiałów niezbędnych do naprawy, czas usunięcia usterki może ulec przedłużeniu o czas niezbędny dla sprowadzenia części zamiennych lub materiałów.

2.7Klient odbiera Pojazd po wykonaniu naprawy w miejscu wskazanym przez Truck Outlet.

V. Przewidziana przez prawo odpowiedzialność Truck Outlet za jakość przedmiotu umowy (art. 8 pkt 5 Ustawy)

Odpowiedzialność za jakość pojazdu

Truck Outlet dostarcza Klientowi Pojazd zgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem i zaakceptowanym przez niego stanem Pojazdu. Truck Outlet jest jednak odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli pojazd sprzedaży okaże się mieć wadę fizyczną lub prawną.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową sprzedaży. W szczególności wada fizyczna ma miejsce jeżeli rzecz:

–          nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

–          nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 

–          nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

–          została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.  

Wada prawna ma miejsce, jeżeli pojazd stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli obciążony jest prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu z pojazdu wynikają z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili odebrania pojazdu przez Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Jeżeli Pojazd ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Truck Outlet niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni pojazd wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli pojazd był już wymieniony lub naprawiany przez Truck Outlet w ramach rękojmi albo Truck Outlet nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany pojazdu na wolny od wad lub usunięcia wady. 

Obniżenie ceny powinno pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Pojazdu z wadą pozostaje do wartości Pojazdu bez wady.

Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada Pojazdu jest nieistotna.

Ponadto Klient, może żądać wymiany Pojazdu na wolny od wad albo  usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Pojazdu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość pojazdu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. 

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Pojazdu jest zobowiązany na koszt Truck Outlet dostarczyć pojazd do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie, do miejsca, w którym Pojazd został wydany Klientowi.

Z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego, koszty wymiany lub naprawy ponosi Truck Outlet.

Jeżeli z powodu wady fizycznej Pojazdu Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Truck Outlet nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu i ubezpieczenia Pojazdu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Powyższe uprawnienia stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast Pojazdu wadliwego albo usunięcia wady przez Truck Outlet.

VI. Czas trwania umowy (art. 8 pkt 7 Ustawy)

Umowa zawarta jest na czas do wykonania przez strony obowiązków wynikających z umowy sprzedaży to jest zapłaty całej ceny i wydania Pojazdu.

Wszystkie materiały przedstawione na podstronie stanową własność Truck Outlet Sp. z o.o. Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Truck Outlet Sp. z o.o. 

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu